.RU

Маркетингова сутність реклами - часть 5

Реклама не може існувати сама по собі. Для ефективного впливу на покупця реклама повинна використати досвід інших галузей знання: маркетингу, психології, журналістики, лінгвістики, літератури, Public Relations і інш.

Рекламу потрібно розглядати не як систему саму по собі, а як частину комуникативної підсистеми в загальній системі маркетингу. Тут розглядається взаємодія реклами з рядом інших видів діяльності, яка є надто важливим для досягнення основної мети маркетингу - постійне отримання максимального прибутку, враховуючи при цьому задоволення інтересів покупця.

Деякі з цих видів діяльністі, здавалося б, виходять за межі планування і управління рекламою. І проте відсутність координації планування і здійснення рекламної діяльності з іншими елементами комуникативної підсистеми, якими є популяризація ( "publicity"), "паблік рілейшнс" і особистий продаж, а також з товарною підсистемою і підсистемою розподілу часто приводить до невдачі всієї маркетингової діяльності. Звідси випливає необхідність чіткої координації в рекламі.

Координація в рекламі буває двох видів:

-- "внутрішня" координація, тобто скоординованість окремих елементів рекламної програми або рекламної кампанії по порядку дій і часу;

-- "зовнішня" координація. Реклама - це один елементів,що сприяє успіху збутової програми фірми. Успіх маркетингу звичайно залежить від відповідності товару вимогам ринку, правильно налагоджених каналів розподілу, правильного встановлення цін, особистого продажу і реклами. Реклама грає в різних "маркетингових командах" різні ролі, але незалежно від її функції в будь-якій маркетинговій системі реклама повинна знати "гру", і її дії повинні бути скоординовані з усіма іншими видами маркетингової діяльності.

Сьогодні Україна потребує аналізу зарубіжного досвіду. Саме аналіз стадій і шляхів розвитку реклами, а не сліпе копіювання дозволить зрозуміти, на якій стадії розвитку рекламної практики знаходимося ми і як вона повинна розвиватися далі. Без знання українських особливостей сприйняття реклами нашими громадянами важко добитися хороших результатів.

Реформування української економіки по шляху ринкових перетворень привело до появи нового виду підприємницької діяльності - рекламного бізнесу. Процес формування реклами як складової частини ринкової інфраструктури і одного з секторів ринкової економіки в Україні почався по-істоті стихійно. Колишній досвід (в умовах командно-адміністративної системи управління) організації комерційної рекламної діяльності, був абсолютно недостатній для нових економічних реалій. У умовах, коли господарські зв'язки між товаровиробниками і споживачами встановлювалися централізовано, потреба в рекламі як комерційній інформаційній комунікації багато в чому носила символічний характер. Тільки у зовнішньоекономічній діяльності, а також в роздрібній торгівлі, де в принципі було неможливо "дійти" до кожного споживача нарізно утворювався простір для здійснення рекламної діяльності. Але і ця можливість використання реклами як засобу спонукання до покупки в умовах панування ринку продавця і відповідно тотального дефіциту товарів народного споживання істотно зменшувалася.

У зв'язку з цим на початкових етапах формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури в Україні відбувалося активне освоєння форм і методів рекламної діяльності, що склалися в країнах з розвиненою ринковою економікою. реклама в Україні дуже швидко стала необхідною частиною практично всіх сторін життя суспільства. На відміну від інших українських ринків, що знаходяться в стані депресії або скорочення, ринок реклами стрімко розвивався. За перші три роки ринкових перетворень ринок реклами структурувався, встановилися певні пропорції між окремими видами рекламної діяльності, стали складатися відносини між основними суб'єктами рекламного процесу.

Разом з тим розвиток ринку реклами в Україні відбувається на фоні кризи економіки, державності, а також політичної нестабільності. Природно, це не може не позначатися на стані і подальшому розвитку рекламної справи.

Потрібно зазначити, що роль і місце реклами в умовах економіки перехідного періоду ще не повністю визначені: відсутні дослідження, що дозволяють вивчити і творче адаптувати до вітчизняних умов досвіду західних країн в цій області, не з'ясовані з вичерпною повнотою питання формування організаційних структур в рекламному бізнесі, вельми дискусійною залишається проблема вибору каналів поширення рекламної інформації і розробки рекламних кампаній і оцінок їх ефективності.

Значущість дослідження цих і інших проблем формування рекламного бізнесу в Україні і недостатність розробки їх в науковій літературі визначають актуальність даної роботи.

Маркетингові фактори, що враховуються при виборі ЗМІ .

Задача маркетолога полягає в тому, щоб підібрати необхідні рекламні інструменти до потрібної аудиторії з урахуванням часу, в найкращому оточенні і в самому логічному місці, щоб рекламне повідомлення не тільки досягло найбільш широкої аудиторії, але також привернуло її увагу і спонукало покупців до певних дій. Маркетолог повинен вирішити цю задачу на високому рівні рентабельності, щоб не був порушений баланс безперервності, частотності і обхвату.

При виборі конкретних рекламних інструментів маркетолог повинен насамперед вивчити декілька важливих чинників:

1. Загальні цілі і стратегія кампанії.

2. Розмір і характер аудиторії кожного рекламного засобу.

3. Географічний обхват.

4. Увага, міра дохідливості і мотиваційна значущість даного рекламного засобу.

5. Рентабельність.

Різні підходи при виборі рекламного засобу.

Формулювання рекламної стратегії.

Письмове формулювання рекламної стратегії є невід'ємною частиною будь-якого рекламного плану. При її відсутності важко проаналізувати логіку і послідовність рекомендованого рекламного графіка.

Як правило, опис стратегії повинен вказувати типи рекламних засобів і те, як вони будуть використовуватися, а також аргументувати зроблений вибір. Опис повинен починатися з короткого визначення аудиторії, на яку спрямована рекламна кампанія, пріоритети в роботі з нею, а також вказувати конкретні рівні обхвату, що плануються, частотності і безперервності. Необхідно пояснити характер рекламного повідомлення. Необхідно представити розбиття по різних рекламних засобах, що плануються до використання за період рекламної кампанії, бюджет на кожне з них, витрати на виробництво і необхідні матеріали. На закінчення необхідно вказати об'єм, що планується і тривалість рекламного оголошення разом з технічними можливостями і міркуваннями часу, а також бюджетні обмеження.

Після розробки рекламної стратегії необхідно вирішити задачу по підбору конкретних рекламних інструментів і складанню графіка їх використання.

Загальні цілі і стратегія рекламної кампанії.

На початку процесу підбору головною задачею є проведення огляду по характеру виробу або послуги, цілям, що плануються і розробленій стратегії, а також намічені ринки і аудиторії першого і другого порядку.

Характер самого виробу може передбачити використання того або іншого засобу.

Якщо однією з цілей маркетингової і рекламніої кампанії є розширення ринку збуту товару, то вибраний рекламний засіб повинен представляти інтерес як для покупців, так і потенційних ділерів. Наприклад, якщо в задачі входить стимулювання збуту виробу, що продається по всій країні, на одному з ізольованих ринків, то реклама повинна концентруватися передусім в місцевому і регіональному ЗМІ. З іншого боку, якщо метою є підвищення репутації фірми, рекламодавець може пожертвувати збутовим потенціалом місцевих потенційних програм на користь престижу високоякісних програм національних телемереж.

Ціна виробу і цінова стратегія також можуть вплинути на вибір ЗМІ як засіб реклами. Цінове обгрунтування часто є ключовим міркуванням при визначенні місця товару на ринку. Наприклад, вироби з високою ціною можуть зажадати залучення престижних засобів реклами по високій класовій ознаці для підтримки ринкового іміджу. Ще одним важливим етапом при підборі рекламних засобів є аналіз ринку і аудиторії, наміченого для даного товару. Чим більше відомо про ринок, тим вище ймовірність, що вибір рекламного засобу буде вдалим. Дані про намічений ринок повинні включати в себе його розміри, розташування і географічний профіль, а також домінуючий вік, рівень освіти, професію, прибуток і релігію аудиторії. Також необхідно враховувати такі психографічні характеристики, як стиль життя, особисті якості і очолюючі тенденції у ставленні до реклами, а також характеристики поведінки: споживчі цикли, що плануються переваги від використання даного виробу і інше.

Таким чином, в задачу маркетолога входить:

1. Вибір з інформації характеристик, які найбільш підходять для прийняття, придбання і використання даного товару.

2. Співвіднесення цих даних з характеристиками аудиторії, що отримала рекламне оголошення з допомогою вибраних рекламних інструментів.

Що спонукає споживача розщедритися

Використання сучасних рекламних стратегій.

Задача авторів реклами - створювати образи, що запам'ятовуються, які здатні впливати на майбутню поведінку потенційного споживача. Щоб ця гра не обернулася несподіваною невдачею, необхідно грамотно побудувати її стратегію:

Загальні принципи

Рекламна стратегія базується на доскональному знанні звичного стилю покупки і ставленні до неї майбутнього клієнта.

Щоб успішно просувати продукцію на ринок, фірма спільно з фахівцями-маркетологами повинна проаналізувати всі стадії проходження товару - від виробника до кінцевого споживача. Треба враховувати і оцінювати реакцію покупця на той чи інший вигляд реклами на всіх стадіях вірогідної покупки. Ще до того як він ухвалив рішення що-небудь придбати, рекламодавець вже може на нього впливати, наприклад, коли майбутній клієнт виходить на вулицю, коли він сідає до телевізора, слухає радіо, читає улюблену газету


matanaliza-nauchnaya-rabota-velas-po-sleduyushim-20-napravleniyam.html
matematicheskaya-intuiciya.html
matematicheskaya-model-oborota-malogo-biznesa-v-regionah.html
matematicheskaya-zapis-kriteriev-optimalnosti-hozyajstvennoj-deyatelnosti.html
matematicheskie-igri-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnogo-interesa-uchashihsya.html
matematicheskie-metodi-v-ekonomike-3.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vid-programmi-obucheniya-obsheobrazovatelnaya-rassmotreno-na-zasedanii-metodicheskogo-soveta.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nestandartnie-formi-obucheniya-kak-uslovie-aktivizacii-uchebnoj-deyatelnosti-stranica-3.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-teoriya-algoritmov-nazvanie-disciplini.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ispolzovanie-tehnologij-xml-i-com-dlya-resheniya-zadach-statisticheskoj-radiofiziki.html
 • crib.bystrickaya.ru/informacionnoe-pismo-np-sibirskaya-associaciya-konsultantov-priglashaet-vas-prinyat-uchastie-v-mezhdunarodnoj-zaochnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii.html
 • college.bystrickaya.ru/-vestnik-baltijskoj-pedagogichekoj-akademii-vip-38-2001-psihologo-pedagogicheskie-problemi-lichnostnogo-razvitiya-sankt-peterburg-redakcionnaya-kollegiya-vipuska-stranica-3.html
 • turn.bystrickaya.ru/perechen-voprosov-k-zachetu-po-gematologii-kurs-5-j-semestr-ix-uchebnie-chasi-po-dejstvuyushemu-uchebnomu-planu-114.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/i-v-krilov-rukovoditel-izdatelskogo-proekta-kand-sociol-nauk.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sobranie-sovmestnoe-prisutstvie-akcionerov-dlya-obsuzhdeniya-voprosov-povestki-dnya-i-prinyatiya-reshenij-po-voprosam-postavlennim-na-golosovanie-data-provedeniya.html
 • znanie.bystrickaya.ru/aleksandr-petrovich-nikonov.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obektivnie-metodi-opredeleniya-refrakcii-kurs-oftalmologii-koroev-o-a-kurs-lekcij-po-glaznim.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/urok-tema-kultura-bosporskogo-gosudarstva.html
 • books.bystrickaya.ru/doklad-moda-kak-instrument-stimulirovaniya-chteniya.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-kursovoj-raboti-dlya-studentov-ochnoj-i-zaochnoj-formi-obucheniya-specialnostej-080105-65-finansi-i-kredit.html
 • klass.bystrickaya.ru/aktualnie-problemi-teorii-prava-i-gosudarstva.html
 • studies.bystrickaya.ru/apparat-gosudarstvennoj-vlasti-i-ego-struktura-chast-5.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-k-kursu-psihologiya-lic-s-narusheniem-rechi.html
 • literatura.bystrickaya.ru/saba-tkzu-orni-3-8-pn-ati-pedagogika.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/punkt-7-povestki-dnya-mehanizmi-stimulirovaniya-effektivnogo-uchastiya-korennih-i-mestnih-obshin-v-voprosah-svyazannih-s-celyami-stati-8-j-i-s-sootvetstvuyushimi-polozheniyami-konvencii-o-biologicheskom-raznoobrazii.html
 • letter.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-interaktivnaya-set-dlya-izucheniya-nemeckogo-i-russkogo-yazikov-v-rezhime-tandem-cherez-internet.html
 • urok.bystrickaya.ru/prognosticheskaya-model-i-strategiya-postroeniya-innovacionnoj-sistemi-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossii-stranica-2.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/azrg-ba-tai-zharnamani-rl.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-s-torajirovti-alash-rani.html
 • urok.bystrickaya.ru/predislovie-kniga-rasschitana-na-uchenih-i-prakticheskih-rabotnikov-interesuyushihsya-problemami-kavkaza-i-gruzii.html
 • credit.bystrickaya.ru/oyu-zaharova-programma-e-v-rusina-k-i-n-institut-istorii-kiev-nanu-problemi-politicheskoj-loyalnosti.html
 • lecture.bystrickaya.ru/b-teploizolyacionnie-materiali-tipovaya-instrukciya-po-ekspluatacii-proizvodstvennih-zdanij-i-sooruzhenij-energopredpriyatij.html
 • college.bystrickaya.ru/10-1-pokazatel-roditelnogo-padezha-forma-uchebnika-klassicheskogo-tibetskogo-pismennogo-yazika.html
 • writing.bystrickaya.ru/investicii-i-innovacii-v-sisteme-ekonomicheskoj-bezopasnosti.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vstrecha-s-santoj-rozhdestvenskaya-skazka-v-kuhmo-prodolzhitelnost.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kollektivnij-dogovor-stranica-4.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/scenarij-intellektualnoj-igri-schastlivij-sluchaj.html
 • esse.bystrickaya.ru/razdel-3-soderzhanie-disciplini-rabochaya-programma-disciplina-matematika-naimenovanie-disciplini-soglasno-uchebnomu-planu.html
 • znanie.bystrickaya.ru/anglijskij-yazik.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vladimir-ponomarev-zasedanie-investicionno-stroitelnogo-kluba-novie-trendi-v-stroitelnoj-otrasli.html
 • assessments.bystrickaya.ru/ekonomicheskij-raschet-proekta-proizvodstva-acetonilacetouksusnogo-efira.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.