.RU

Методики розслідування хуліганства - часть 2

Проте ст. 206 КК України, розглядаючи хуліганство як дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства, дає хоч і в загальній формі досить чітку характеристику хуліганських дій, в той же час не розкриваючи конкретних ознак їх зовнішнього прояву, тобто в цій статті не має вказівок щодо можливих форм і способів учинення хуліганських дій, і це не випадково. Адже дії. за допомогою яких чиниться хуліганство, - найрізноманітніші, і дати в законі якийсь вичерпний їх перелік просто неможливо.

Наприклад, найбільш поширена форма хуліганства - уявне (надумане) незадоволення поведінкою першого зустрічного перехожого , навмисний виклик його на конфлікт з послідуючим побиттям потерпілого. Таким способом “розважаються” окремі п'яні компанії молодих людей. Звичайно вони просять у перехожого сірники або сигарети, кидають провокуючі репліки, задають недоречні запитання. Отримавши, з їх точки зору, “образливу” відповідь, хулігани побива громадянина.

Хуліганством вважаються такі дії: співання непристойних пісень, чіпляння до громадян на вулиці, скверах і парках; розбивання вікон, вітрин, вуличних ламп; зривання афіш, плакатів чи об'яв; шум і крик в театрі, кіно, клубі чи просто на вулиці; навмисне забруднення води, місць відпочинку громадян; фальшивий виклик швидкої медичної допомоги, пожежних команд, працівників похоронного бюро тощо.

В кримінально-правовій літературі за змістом і способом вчинення хуліганські дії класифікують на дві або три групи в залежності від того, який критерій береться за основу такої класифікації,

Найбільш просту і вдалу класифікацію, на мій погляд, запропонував П.І.Гришаєв.*

До першої групи він відносить такі хуліганські дії, які грубо порушують громадський порядок, але не пов'язані з безпосереднім посяганням на особу або майно.

Це, наприклад, нецензурна лайка в громадському місці, співання непристойних пісень, влаштування фіктивної пожежної тривоги і т.

До другої групи П.І.Гришаєв відносить такі види хуліганських дій, які супроводжуються посяганням на особу або майно. Такими є, наприклад, образа громадян, нанесення їм тілесних ушкоджень, побоїв, знищення або псування майна.

Як показує судово-слідча практика, найбільш поширеними є хуліганські дії

*Гришаев П.И. Преступления против порядка управления, общественной безопасности й общественного порядка.М.,1957,с.бО.

другої групи, тобто ті, які пов'язані з застосуванням насильства до осіб, знищенням чи пошкодженням майна.

Звичайно, вище приведена класифікація до деякої міри має умовний характер. Адже ж хуліганські дії нерідко являють собою поєднання дій, які належать і до першої і до другої групи, однак вона корисна тим, що у значній мірі допомагає визначити суть хуліганства, його суспільну небезпеку, правильно характеризувати дії винного і призначати справедливе покарання, розмежовує хуліганство і деякі суміжні з ним склади злочинів і т. п.

Але наскільки хуліганські дії між собою б не різнились, якого б ступеня суспільної небезпеки вони не досягли, всім їм властива така спільна ознака - вони неодмінно грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства.

Взятий ізольовано факт грубого порушення громадського порядку, якою б важливою об'єктивною ознакою кримінальне караного хуліганства не був, ще не утворює складу делікту. Для його наявності необхідно, щоб у грубому порушенні громадського порядку проявлялась явна неповага до суспільства. В найбільш загальному розумінні цього слова, вчинення будь-якого злочину, свідчить про неповагу до суспільства з боку винного.

Явною, тобто для всіх (як для винного, так і для навколишніх) очевидною, безсумнівною неповагою до суспільства вважаються зневажливе ставлення до правил суспільного співжиття, моралі, до законів, протиставлення своєї особи громадськості, дії, які супроводжуються безчинством і принижуючим ставленням до оточуючих.

Явна неповага до суспільства має місце там, де вчинок виходить за рамки особистих взаємовідносин і стає очевидним для всіх.

Лише ці дві ознаки, взяті в їх сукупності, утворюють кримінальне каране хуліганство, розкривають його суть та відрізняють хуліганство від інших злочинів. Тому поява на вулиці дуже п'яної людини хоч і виражає явну неповагу до суспільства, але кримінальне караного хуліганства ще не утворює, якщо це не пов'язано одночасно з грубим порушенням громадського порядку.

В ряді випадків хуліганство - це послідовні дії однієї або групи осіб протягом певного часу. Кожен з самостійних актів грубого порушення громадського порядку має ознаки окремого, закінченого, одного і того ж складу злочину тоді, коли вони посягають на один об'єкт, охоплюються єдиним умислом та єдиним остаточним злочинним результатом. Це так звані, продовжувані злочини. Такі дії повинні розглядатись за ознаками єдиного, продовжуваного хуліганства, і хоча наявність їх не впливає на кваліфікацію заподіяного, вони повинні враховуватись судом при визначенні винному відповідної міри покарання.

Діюче кримінальне законодавство не дає жодних вказівок щодо місця вчинення хуліганства.

Як показує судово-слідча практика, хуліганство частіше зустрічається в громадських місцях, але воно нерідко трапляється і в відлюдних місцях, особливо тоді, коли винний думає таким чином уникнути викриття і покарання.

Хуліганські дії можуть бути вчинені як публічно, так і не публічно. Зрозуміло, що такі дії, як нецензурна лайка, співання непристойних пісень, вважаються хуліганськими лише тоді, коли вони вчинені публічно, бо тільки при цій умові вони є викликом суспільству, але такі дії, як, наприклад, малювання порнографічних малюнків на парканах, знищення або пошкодження майна громадян із хуліганськихмотивів і т.п., можутьбути вчинені публічно.

Сказане вище дає підставу прийти до висновку, що ні місце вчинення хуліганських дій, ні їх публічність не є обов'язковими ознаками об'єктивної сторони цього складу злочину.

Не менше значення для більш повної характеристики об'єктивної сторони злочину мають і обставини його вчинення. Саме вони утворюють сукупність конкретних умов, в яких може бути вчинено даний злочин, саме вони складають об'єктиву можливість його вчинення.

Як свідчать факти, сприятливі умови для діяльності такого роду злочинців нерідко створює байдуже ставлення до хуліганства з боку громадськості, іноді мовчазне заохочування “бешкетництва”, часом позиція невтручання, яку займають офіціальні особи або деякі громадяни.

Більшість криміналістів відносить хуліганство до так званих формальних злочинів, не звертаючи уваги на те, що хуліганство має специфічний характер. Грубе порушення громадського порядку є наслідком хуліганських дій. І.М.Даньшин. маючи на увазі саме цю особливість хуліганства, невипадково підкреслює, що наслідки тут є невід'ємною частиною дії, що вони утворюють начебто складову частину розглядуваної дії. Мова йде в даному- випадку, - продовжує І.М.Даньшин,-“не тільки розбіх дії і наслідків в часі, але і про своєрідну зрощування процесу і результату дії”.*

В деяких випадках такі дії можуть утворювати сукупність хуліганства і відповідного злочину, наприклад, ст. 101 КК України.

* Даньшин И.Н. Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву. Х., 1971, с. 59.

1.2. Кримінологічна характеристика хуліганства.

За останні роки на Україні, як і в інших республіках, при вивченні державно-правових проблем все ширше застосовується метод конкретно-соціологічних досліджень.* Значення цього методу насамперед полягає в тому, що він дає можливість науково пізнати і критично осмислити природу соціальних явищ, одержати широку і достовірну інформаціюпро реальні процеси, які відбуваються в нашому суспільстві.

Широко застосовується вказаний метод і в галузі кримінології, зокрема при вивченні таких небезпечних і поширених злочинів, як хуліганство. Основна мета цих досліджень полягає у вивченні причин хуліганства і розробці науково-обгрунтованих рекомендації по його запобіганню.

Дослідження проводилося у відповідності з робленою кримінологією методикою * шляхом вибіркового вивчення кримінальних справ про хуліганство, а також анкетного обстеження у вибірковому порядку неповнолітніх хуліганів в місті Києві. При цьому вже враховувалися вже відомі в кримінологічній літературі фактори, що впливають на вчинення хуліганства. Особливу увагу зверталися на три групи обставин, які мають важливе пізнавальне значення: кримінологічну характеристику вчиненого хуліганства; дослідження особи правопорушників; вплив різних несприятливих умов на моральне формування обслідуваних підлітків.

Результати вивчення особи дорослих хуліганів і вчинених ними злочинів. В процесі вибіркового дослідження заанкетовані кримінальні справи відносно

* Конкретно-социологические исследования в првовой науке. Материалы научной

конференции. К., 1967.

* Советская криминология. М., 1999. с. 157-183.

засуджених, які вчинили злочини передбачені ст.206 ККУкраїни і інші злочини ( заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинення опору представникам влади або громадськості, поєднаного з насильством, незаконне носіння або зберігання вогнесрільної чи холодної зброї ). Найпоширенішими проявами хуліганства були: нецензурна лайка, приставання до громадян та висловлювання в їх адресу погроз, вчинення бійок, скандалів, бешкетів.

Кожне десяте хуліганство є груповим. Вивчення структури груп і характеру зв”язків між учасниками показало, що що переважна більшість з них виникла випадково на грунті природного потягу молоді до взаємного спілкування з метою сумісного проведення вільного часу особливо увечорі. Склад таких груп змінювався, але соціальні зв”язки між учасниками спочатку відзначалися нестійкістю. Проте в дальшому, під впливом найбільш активних учасників, які були старші за віком, відзначалися стійкістю антигромадських поглядів і виступали вантажки. Чимало груп хуліганів виникло на грунті спільного вживання спиртних напоїв. Злочинні зв”язки в таких групах носили більш тривалий характер. Співучасники добре знали один одного, діяли з більшою рішучістю і зухвалістю, що вказує на підвищену небезпечність і злісний характер вчинених ними хуліганських дій.


osobennosti-ustnogo-publichnogo-vistupleniya-propoved-viktora-gamma.html
osobennosti-vibora-optimalnih-stomatologicheskih-materialov-implantacionnih-sistem-i-ortopedicheskih-konstrukcij-dlya-reabilitacii-bolnih-saharnim-diabetom-stomatologiya-14-00-21-stranica-2.html
osobennosti-vliyaniya-sredstv-massovoj-informacii-na-studencheskuyu-molodezh.html
osobennosti-vospitaniya-v-seme-malchikov-i-devochek.html
osobennosti-vozniknoveniya-i-protekaniya-beremennosti.html
osobennosti-yazika-fort.html
 • essay.bystrickaya.ru/dopustit-k-vstupitelnim-ispitaniyam-i-uchastiyu-v-konkurse-zachislit-na-1-kurs.html
 • thescience.bystrickaya.ru/hod-uroka-mesto-kursa-v-obrazovatelnom-processe.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kontrolnoj-raboti-po-discipline-cenoobrazovanie-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-080105.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-istoriya-ekonomicheskih-uchenij-vipiska-iz-gos-vpo.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-9-ya-okej-ti-okej.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/upravlenie-kachestvom-produkcii-na-predpriyatii-12.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-23-iyunya-2010-g-stranica-4.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-kievskoj-visshej-obedinennoj-voennoj-shkole-mihail-grigorkevich-bragin-vatutin-put-generala-19011944.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadachi-formirovanie-polozhitelnogo-samootnoshenie-i-prinyatiya-drugih-formirovanie-refleksivnih-umenij.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sozdanie-mecha-istoriko-kulturnij-kontekst-dzen-i-put-mecha-opit-postizheniya-psihologii-samuraya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-biologiya-i-mikrobiologiya-dlya-specialnostej-260301-tehnologiya-myasa-i-myasnih-produktov-260303-tehnologiya-moloka-i-molochnih-produktov-260302-tehnologiya-ribi-i-ribnih-produktov.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnaya-literatura-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-teoriya-organizacii-rostov-na-donu.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-iii-obrazovatelnaya-sistema-mou-sosh-s-kozlovo-programma-razvitiya-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/magnitnaya-meshalka-ritm-01-obshestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-labtehkomplekt.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-sorevnovanij-30-go-aprelya-9-00-9-30-registraciya-komand.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-izucheniya-disciplini-etnografiya.html
 • institut.bystrickaya.ru/temi-lekcij-i-n-denisov-14-oktyabrya-2000-g.html
 • znanie.bystrickaya.ru/advokatura-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov.html
 • college.bystrickaya.ru/23-adaptivnie-organizacionnie-strukturi-na-srednem-urovne-upravleniya-turisticheskoj-tnk.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sergej-mamontov-pohodi-i-koni.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-bengalskata-majka-proniknata-ot-radost-avtobiografiya-na-edin-jogin-paramahansa-jogananda-predgovor.html
 • studies.bystrickaya.ru/glava-vosmaya-kniga-pervaya-vneshnee-povestvovanie-3.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-v-mezhdunarodnoj-letnej-shkoli-po-yuridicheskoj-antropologii-g-hanti-mansijsk-5-12-avgusta-2007-g.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/harakteristika-osnovnih-otraslej-pravovoj-statistiki-ee-znachenie-v-prakticheskoj-rabote-pravoohranitelnih-organov-chast-3.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-ot-13-yanvarya-2012-goda-5-oprovedenii-municipalnogo-smotra-stroya-i-pesni-sredi.html
 • esse.bystrickaya.ru/r-s-belkin-kriminalisticheskaya-enciklopediya-stranica-12.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/pravila-pravoj-ruki-17-zamechaniya-dlya-programmistov-na-c-17-glava-1-stranica-2.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-yu-petrov-02-marta-2011-g.html
 • klass.bystrickaya.ru/57organi-gosudarstvennogo-upravleniya-oboronoj-shpargalka-po-administrativnomu-pravu-olga-vladimirovna-kostkova.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-1-osnovnaya-problematika-istoki-i-etapi-razvitiya-teorii-mezhdunarodnih-otnoshenij.html
 • turn.bystrickaya.ru/otdel-narodnogo-tvorchestva-otchet-astrahanskogo-oblastnogo-metodicheskogo-centra-narodnoj-kulturi-za-2008-god.html
 • composition.bystrickaya.ru/poeticheskij-mir-marini-cvetaevoj.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/scenarij-poslednego-uroka-v-11-klasse-v-stranica-2.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-tehnologii-v-5-klasse-stranica-4.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vvedenie-rukovodstvo-po-ustanovke-i-nastrojke-32-razryadnoj-operacionnoj-sistemi.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.