.RU

Радиотехника и космос - часть 10

Âðÿä ëè åñòü äðóãàÿ íàó÷íàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ âûçûâàëà áû òàêîé æãó÷èé èíòåðåñ è òàêèå æàðêèå ñïîðû, êàê ïðîáëåìà ñâÿçè ñ âíåçåìíûìè öèâèëèçà­öèÿìè. Ëèòåðàòóðà ïî ýòîé ïðîáëåìå óæå íàñ÷èòû­âàåò ìíîãèå òûñÿ÷è íàèìåíîâàíèé. Ñîçûâàþòñÿ íà­ó÷íûå êîíôåðåíöèè è ñèìïîçèóìû, íàëàæèâàåòñÿ ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ó÷åíûõ, âåäóòñÿ ýêñ­ïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ. Ïî ìåòêîìó âûðàæå­íèþ Ñòàíèñëàâà Ëåìà, ïðîáëåìà ñâÿçè ñ âíåçåìíûìè öèâèëèçàöèÿìè ïîäîáíà èãðóøå÷íîé ìàòðåøêå—îíà ñîäåðæèò â ñåáå ïðîáëåìàòèêó âñåõ íàó÷íûõ äèñ­öèïëèí.

Îäíèì èç âîçìîæíûõ êàíàëîâ ñâÿçè ñ ðàçóìíûìè îáèòàòåëÿìè, ïî-âèäèìîìó, ìîæåò áûòü ïðèåì ðàäèî­ñèãíàëîâ îò âûñîêîðàçâèòûõ âíåçåìíûõ öèâèëèçàöèé. Ïðè ñîâðåìåííîì óðîâíå ðàäèîòåõíèêè âîçìîæíà òàê­æå ïîñûëêà ñèãíàëîâ ñ Çåìëè äàëåêèì «áðàòüÿì ïî ðàçóìó».

 êîíöå 1959 ãîäà äâà èçâåñòíûõ çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ Ìîððèñîí è Êîêêîíè âûñòóïèëè ñ ïðîåêòîì óñòàíîâëåíèÿ ðàäèîñâÿçè ñ îáèòàòåëÿìè äðóãèõ ïëà­íåò. Ñóòü ýòîãî ïðîåêòà çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: Âíóòðè íåâîîáðàçèìî îãðîìíîé ñôåðû ðàäèóñîì â ñîòíþ ñâåòîâûõ ëåò çàêëþ÷åíî îêîëî ñòà òûñÿ÷ çâåçä. Ñðåäè íèõ íàéäóòñÿ äåñÿòêè, à ìîæåò áûòü, è ñîòíè òàêèõ, êîòîðûå îêðóæåíû îáèòàåìûìè ïëàíå­òàìè. Ìîæíî äóìàòü, ÷òî è ïåðåä äðóãèìè öèâèëèçà­öèÿìè, äîñòèãøèìè òàêîãî æå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ, êàê íàøà, âñòàë òîò æå âîïðîñ—êàê óñòàíîâèòü ðàäèî­ñâÿçü ñ äðóãèìè ðàçóìíûìè îáèòàòåëÿìè Âñåëåííîé? Êòî çíàåò, áûòü ìîæåò, è ñåé÷àñ â íàïðàâëåíèè íàøåãî Ñîëíöà êòî-òî ïîñûëàåò ðàäèîñèãíàëû èç ãëó­áèí çâåçäíîãî ìèðà — ñèãíàëû, íà êîòîðûå ïîêà ÷åëî­âå÷åñòâî îòâå÷àëî ìîë÷àíèåì! Íà êàêîé æå äëèíå ãîäíû ñêîðåå âñåãî âåäåòñÿ ýòà ïåðåäà÷à?

Íåâåäîìûå íàì ðàçóìíûå ñóùåñòâà æèâóò íà ïëà­íåòå, îêðóæåííîé àòìîñôåðîé. Çíà÷èò, è îíè, âåðîÿòíî, ìîãóò ðàäèðîâàòü â êîñìîñ òîëüêî ñêâîçü óçêîå «ðà­äèîîêíî» èõ àòìîñôåðû. Çíà÷èò, âîçìîæíûé äèàïà­çîí ðàäèîâîëí äëÿ «ìåæçâåçäíîé» ðàäèîñâÿçè, ñêîðåå âñåãî, îãðàíè÷èâàåòñÿ äëèíàìè îò íåñêîëüêèõ ñàíòè­ìåòðîâ äî 30 ì. Êîñìè÷åñêèå åñòåñòâåííûå èñòî÷íèêè ðàäèîâîëí, êàê óæå èçâåñòíî ÷èòàòåëþ, âåäóò ïîñòî­ÿííóþ èíòåíñèâíóþ «ðàäèîïåðåäà÷ó» íà âîëíàõ ìåò­ðîâîãî äèàïàçîíà. ×òîáû îíà íå ñîçäàâàëà äîñàäíûå ïîìåõè, ðàäèîñâÿçü îáèòàåìûõ ìèðîâ ðàçóìíî âåñòè ïà äëèíàõ âîëí êîðî÷å 50 ñì. Íî î÷åíü êîðîòêèå ðàäèîâîëíû, â íåñêîëüêî ñàíòèìåòðîâ, îïÿòü íåïðè­ãîäíû — âåäü òåïëîâîå ðàäèîèçëó÷åíèå ïëàíåò ñîâåð­øàåòñÿ èìåííî íà òàêèõ âîëíàõ, è îíî áóäåò «ãëó­øèòü» èñêóññòâåííóþ ðàäèîñâÿçü.

È âîò Ìîððèñîíó è Êîêêîíè ïðèõîäèò â ãîëîâó áëåñòÿùàÿ ìûñëü. Ðàäèîñâÿçü íàäî âåñòè íà âîëíàõ, áëèçêèõ ê 21 ñì, êîòîðûå èçëó÷àåò ìåæçâåçäíûé âîäîðîä. Âåäü ðàçóìíûå îáèòàòåëè äðóãèõ ïëàíåò äîëæíû ïîíèìàòü îãðîìíóþ ðîëü ìåæçâåçäíîãî âîäîðîäà â èçó÷åíèè Âñåëåííîé. Çíà÷èò, è ó íèõ äîëæíà áûòü ìîùíàÿ ðàäèîàïïàðàòóðà, ðàáîòàþùàÿ èìåííî íà ýòîé âîëíå. Òàê êàê âîäîðîä—ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé ýëåìåíò â íàáëþäàåìîé íàìè ÷àñòè â ñåëåííîé, òî åãî èçëó÷åíèå íà âîëíå äëèíîé 21 ñì ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íåêèé ïðèðîäíûé, «êîñ­ìè÷åñêèé» ýòàëîí äëèí. Çíà÷èò, âåðîÿòíåå âñåãî ïðèåì ðàäèîñèãíàëîâ ñ äðóãèõ îáèòàåìûõ ïëàíåò íàäî âåñòè íà âîëíå äëèíîé 21 ñì.


proektirovanie-fundamenta-4-hetazhnogo-administratinogo-zdaniya-maslopererabativayushego-zavoda-v-pos-ahtirskij-abinskogo-rajona.html
proektirovanie-generatora-visokih-chastot.html
proektirovanie-holodnogo-ceha-proizvodstvennoj-stolovoj.html
proektirovanie-holodnogo-ceha-stolovoj-chast-2.html
proektirovanie-holodnogo-ceha-stolovoj-chast-9.html
proektirovanie-i-izgotovlenie-vetrodvigatelya.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-kursu-biologii-v-6-klasse-razrabotano-v-sootvetstvii-s-soderzhaniem-programmi-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-po-biologii-avtori-n.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-predstavlyayutsya-osobennosti-smisli-uchebnoj-vospitatelnoj-programmi-k-kotoroj-sostavlyaetsya-metodicheskaya-razrabotka-celi-i-zadachi-razdela.html
 • credit.bystrickaya.ru/osnovi-upravleniya-personalom-stranica-18.html
 • crib.bystrickaya.ru/h-mezhdunarodnij-konkurs-im-a-s-makarenko-polozhenie-ox-mezhdunarodnom-konkurse-imeni-a-smakarenko-izvlecheniya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/studentov-i-aspirantov.html
 • student.bystrickaya.ru/1-obosnovanie-neobhodimosti-razrabotki-oblastnoj-celevoj-programmi-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-v-kurskuyu-oblast-sootechestvennikov-prozhiv-stranica-46.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/komitet-ticiana-jen-pirs.html
 • grade.bystrickaya.ru/o-realizacii-principov-ustojchivogo-razvitiya-na-primere-bajkalskoj-prirodnoj-territorii.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uroki-publicisticheskogo-masterstva-marietti-shaginyan-chast-8.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/posobie-dlya-predprinimatelej-moskva-2001.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/obshenie-i-formirovanie-lichnosti-mladshego-shkolnika.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sekciya-tehnologiya-produktov-detskogo-pitaniya-programma-xxx-v-ii-studencheskoj-nauchnoj-konferencii-krasnodar-2010.html
 • crib.bystrickaya.ru/informaciya-ob-ispolnenii-vedomstvennoj-celevoj-programmi-realizacii-gosudarstvennoj-molodezhnoj-politiki-v-krasnodarskom-krae-molodezh-kubani-na-2011-2013-godi-za-12-mesyacev-2011-goda-molodezhnaya-politika-stranica-3.html
 • crib.bystrickaya.ru/httpeuropaeuintpublic-services-doklad-uchastnika-komiteta-naznachennogo-ministerstvom-obrazovaniya.html
 • assessments.bystrickaya.ru/ekologicheskoe-pravo-rossijskoj-federacii.html
 • literatura.bystrickaya.ru/shpargalki-po-administrativnomu-pravu-chast-15.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/1-predmet-kontrakta-ibo-fsb-rossii-otkritij-aukcion-v-elektronnoj-forme-provoditsya-v-sootvetstvii-s-glavoj-federalnogo.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-3-perechen-prilozhenij-k-tehnicheskomu-zadaniyu-yavlyayushihsya-ego-neotemlemoj-chastyu.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/integracionnie-gruppirovki-na-amerikanskom-kontinente-2.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekciya-pablik-rilejshnz-v-biznese-i-obshestve-stranica-11.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-disciplini-mezhdunarodnie-valyutno-kreditnie-i-finansovie-otnosheniya-dlya-specialnosti-080102-65-mirovaya-ekonomika-podgotovki-specialista-avtor-k-e-n-docent-stolyarov-yu-s.html
 • desk.bystrickaya.ru/ponyatie-kultura-rechi-kommunikativnie-kachestva-rechi.html
 • studies.bystrickaya.ru/kondilomi-genitalij-obuslovlennie-papillomavirusnoj-infekciej.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/predmeta.html
 • report.bystrickaya.ru/i-obshaya-harakteristika-stranica-5.html
 • credit.bystrickaya.ru/otchet-po-proektu-gumanitarnaya-komponenta-v-uchebnih-planah-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-mirovoj-opit-i-rossijskie-realii-stranica-8.html
 • nauka.bystrickaya.ru/udobreniya-pod-yachmen-ukazatel-literaturi.html
 • znanie.bystrickaya.ru/8-9-klassi-rabochaya-programma-po-anglijskomu-yaziku-5-11-klassi.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sideropenicheskij-sindrom-anemiya-u-beremennih.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-5-informacionno-analiticheskoe-obespechenie-antiterroristicheskoj-deyatelnosti.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obsherossijskij-klassifikator-produkcii-ok-005-93-utv-postanovleniem-gosstandarta-rf-ot-30-12-1993-n-301-data-vvedeniya-01-07-1994-kodi-01-0000-51-7800-stranica-9.html
 • bukva.bystrickaya.ru/prilozhenie-5-forma-7-spravka.html
 • report.bystrickaya.ru/kamni-vnutri-nas-ili-eshe-raz-o-chistkah-pecheni-korrekciya-vesa.html
 • textbook.bystrickaya.ru/intellektualnie-sistemi-i-tehnologii-annotacii-programm-disciplin.html
 • letter.bystrickaya.ru/obespechenie-prav-cheloveka-v-deyatelnosti-ovd-tematicheskij-plan-pp.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.