.RU

Радиотехника и космос - часть 10

Âðÿä ëè åñòü äðóãàÿ íàó÷íàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ âûçûâàëà áû òàêîé æãó÷èé èíòåðåñ è òàêèå æàðêèå ñïîðû, êàê ïðîáëåìà ñâÿçè ñ âíåçåìíûìè öèâèëèçà­öèÿìè. Ëèòåðàòóðà ïî ýòîé ïðîáëåìå óæå íàñ÷èòû­âàåò ìíîãèå òûñÿ÷è íàèìåíîâàíèé. Ñîçûâàþòñÿ íà­ó÷íûå êîíôåðåíöèè è ñèìïîçèóìû, íàëàæèâàåòñÿ ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ó÷åíûõ, âåäóòñÿ ýêñ­ïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ. Ïî ìåòêîìó âûðàæå­íèþ Ñòàíèñëàâà Ëåìà, ïðîáëåìà ñâÿçè ñ âíåçåìíûìè öèâèëèçàöèÿìè ïîäîáíà èãðóøå÷íîé ìàòðåøêå—îíà ñîäåðæèò â ñåáå ïðîáëåìàòèêó âñåõ íàó÷íûõ äèñ­öèïëèí.

Îäíèì èç âîçìîæíûõ êàíàëîâ ñâÿçè ñ ðàçóìíûìè îáèòàòåëÿìè, ïî-âèäèìîìó, ìîæåò áûòü ïðèåì ðàäèî­ñèãíàëîâ îò âûñîêîðàçâèòûõ âíåçåìíûõ öèâèëèçàöèé. Ïðè ñîâðåìåííîì óðîâíå ðàäèîòåõíèêè âîçìîæíà òàê­æå ïîñûëêà ñèãíàëîâ ñ Çåìëè äàëåêèì «áðàòüÿì ïî ðàçóìó».

 êîíöå 1959 ãîäà äâà èçâåñòíûõ çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ Ìîððèñîí è Êîêêîíè âûñòóïèëè ñ ïðîåêòîì óñòàíîâëåíèÿ ðàäèîñâÿçè ñ îáèòàòåëÿìè äðóãèõ ïëà­íåò. Ñóòü ýòîãî ïðîåêòà çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: Âíóòðè íåâîîáðàçèìî îãðîìíîé ñôåðû ðàäèóñîì â ñîòíþ ñâåòîâûõ ëåò çàêëþ÷åíî îêîëî ñòà òûñÿ÷ çâåçä. Ñðåäè íèõ íàéäóòñÿ äåñÿòêè, à ìîæåò áûòü, è ñîòíè òàêèõ, êîòîðûå îêðóæåíû îáèòàåìûìè ïëàíå­òàìè. Ìîæíî äóìàòü, ÷òî è ïåðåä äðóãèìè öèâèëèçà­öèÿìè, äîñòèãøèìè òàêîãî æå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ, êàê íàøà, âñòàë òîò æå âîïðîñ—êàê óñòàíîâèòü ðàäèî­ñâÿçü ñ äðóãèìè ðàçóìíûìè îáèòàòåëÿìè Âñåëåííîé? Êòî çíàåò, áûòü ìîæåò, è ñåé÷àñ â íàïðàâëåíèè íàøåãî Ñîëíöà êòî-òî ïîñûëàåò ðàäèîñèãíàëû èç ãëó­áèí çâåçäíîãî ìèðà — ñèãíàëû, íà êîòîðûå ïîêà ÷åëî­âå÷åñòâî îòâå÷àëî ìîë÷àíèåì! Íà êàêîé æå äëèíå ãîäíû ñêîðåå âñåãî âåäåòñÿ ýòà ïåðåäà÷à?

Íåâåäîìûå íàì ðàçóìíûå ñóùåñòâà æèâóò íà ïëà­íåòå, îêðóæåííîé àòìîñôåðîé. Çíà÷èò, è îíè, âåðîÿòíî, ìîãóò ðàäèðîâàòü â êîñìîñ òîëüêî ñêâîçü óçêîå «ðà­äèîîêíî» èõ àòìîñôåðû. Çíà÷èò, âîçìîæíûé äèàïà­çîí ðàäèîâîëí äëÿ «ìåæçâåçäíîé» ðàäèîñâÿçè, ñêîðåå âñåãî, îãðàíè÷èâàåòñÿ äëèíàìè îò íåñêîëüêèõ ñàíòè­ìåòðîâ äî 30 ì. Êîñìè÷åñêèå åñòåñòâåííûå èñòî÷íèêè ðàäèîâîëí, êàê óæå èçâåñòíî ÷èòàòåëþ, âåäóò ïîñòî­ÿííóþ èíòåíñèâíóþ «ðàäèîïåðåäà÷ó» íà âîëíàõ ìåò­ðîâîãî äèàïàçîíà. ×òîáû îíà íå ñîçäàâàëà äîñàäíûå ïîìåõè, ðàäèîñâÿçü îáèòàåìûõ ìèðîâ ðàçóìíî âåñòè ïà äëèíàõ âîëí êîðî÷å 50 ñì. Íî î÷åíü êîðîòêèå ðàäèîâîëíû, â íåñêîëüêî ñàíòèìåòðîâ, îïÿòü íåïðè­ãîäíû — âåäü òåïëîâîå ðàäèîèçëó÷åíèå ïëàíåò ñîâåð­øàåòñÿ èìåííî íà òàêèõ âîëíàõ, è îíî áóäåò «ãëó­øèòü» èñêóññòâåííóþ ðàäèîñâÿçü.

È âîò Ìîððèñîíó è Êîêêîíè ïðèõîäèò â ãîëîâó áëåñòÿùàÿ ìûñëü. Ðàäèîñâÿçü íàäî âåñòè íà âîëíàõ, áëèçêèõ ê 21 ñì, êîòîðûå èçëó÷àåò ìåæçâåçäíûé âîäîðîä. Âåäü ðàçóìíûå îáèòàòåëè äðóãèõ ïëàíåò äîëæíû ïîíèìàòü îãðîìíóþ ðîëü ìåæçâåçäíîãî âîäîðîäà â èçó÷åíèè Âñåëåííîé. Çíà÷èò, è ó íèõ äîëæíà áûòü ìîùíàÿ ðàäèîàïïàðàòóðà, ðàáîòàþùàÿ èìåííî íà ýòîé âîëíå. Òàê êàê âîäîðîä—ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé ýëåìåíò â íàáëþäàåìîé íàìè ÷àñòè â ñåëåííîé, òî åãî èçëó÷åíèå íà âîëíå äëèíîé 21 ñì ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íåêèé ïðèðîäíûé, «êîñ­ìè÷åñêèé» ýòàëîí äëèí. Çíà÷èò, âåðîÿòíåå âñåãî ïðèåì ðàäèîñèãíàëîâ ñ äðóãèõ îáèòàåìûõ ïëàíåò íàäî âåñòè íà âîëíå äëèíîé 21 ñì.


proektirovanie-fundamenta-4-hetazhnogo-administratinogo-zdaniya-maslopererabativayushego-zavoda-v-pos-ahtirskij-abinskogo-rajona.html
proektirovanie-generatora-visokih-chastot.html
proektirovanie-holodnogo-ceha-proizvodstvennoj-stolovoj.html
proektirovanie-holodnogo-ceha-stolovoj-chast-2.html
proektirovanie-holodnogo-ceha-stolovoj-chast-9.html
proektirovanie-i-izgotovlenie-vetrodvigatelya.html
 • klass.bystrickaya.ru/5poryadok-utverzhdeniya-rabochej-uchebnoj-programmi-disciplini-struktura-rabochej-uchebnoj-programmi-disciplini-6.html
 • reading.bystrickaya.ru/kompyuterd-rililari-tarihi-derekterden.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/sravnitelnij-analiz-delovogo-etiketa-v-razlichnih-stranah.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-raboti-upravleniya-delami-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-vtoraya-dzhek-london.html
 • tasks.bystrickaya.ru/151-sanitarnoe-sostoyanie-lesov-doklad-ob-ekologicheskoj-situacii-v-respublike-marij-el-v-2010-godu.html
 • bukva.bystrickaya.ru/tverskaya-13-anatolij-dergilev-22032011-gorod-udobnij-dlya-zhizni-ezhednevnij-monitoring-smi-22-marta-2011.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-setevoj-uchebnij-plan-profilnogo-obucheniya-10-h-klassov-na-baze-resursnogo-centra-profilnogo-obucheniya-mou-tisulskoj-srednej-obsheobrazovatelnoj-shkoli-1.html
 • grade.bystrickaya.ru/ministerstvo-zdravoohraneniya-ukraini-gp-kirovogradskij-oblavtodor-oao-gak-avtomobilnie-dorogi-ukraini.html
 • holiday.bystrickaya.ru/mistika-i-mrakobesie-renessans-naoboro-t-otbrasivaet-vsyu-etu-noch-srednevekovya-obrashaetsya-k-svetloj-antichnosti-k-ee-svobodnoj-filosofii-stranica-19.html
 • writing.bystrickaya.ru/antonimiya-i-omonomiya.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sobranie-deputatov-krasnochetajskogo-rajona-chuvashskoj-respublikireshil-o-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-krasnochetajskogo-rajona-za-9-mesyacev-2007-goda-prinyat-k-svedeniyu-stranica-13.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tomicham-napomnyat-kak-pisat-pisma-30-06-2010-28-02-201-2-glavnie-novosti-sporta-5.html
 • institute.bystrickaya.ru/fokusi-reklami-teoriya-i-praktika.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-dlya-1-11-h-klassov-sostaviteli.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-3-reshenie-zadach-devid-dojch.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/pravitelstvo-moskvi-postanovlenie-ot-1-iyunya-2012-g-n-252-pp-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-glavnom-kontrolnom-upravlenii-goroda-moskvi.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v-stroitelstvo-gradt-str-3-mediya-monitoring-po-tema-arhitektura-25-09-05.html
 • grade.bystrickaya.ru/o-nauchnosti-i-socialnoj-znachimosti-teologii-teologiya-v-sisteme-nauchnogo-znaniya-i-obrazovaniya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/referat-vse-o-guslyah.html
 • abstract.bystrickaya.ru/13-stihii-kniga-peremen-i-ee-kategorii.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/v-orenburge-proshli-ucheniya-po-likvidacii-posledstvij-dtp-orenburgskie-novosti-13-11-2009.html
 • znanie.bystrickaya.ru/83-trebovaniya-k-sredstvam-zashiti-informacii-m-proekt-inisterstvo-rossijskoj-federacii-po-svyazi-i-informatizacii.html
 • esse.bystrickaya.ru/referat-po-discipline-stroitelnie-konstrukcii-na-temu-raschet-prochnosti-centralno-rastyanutih-predvaritelno-napryazhennih-elementov.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/obshij-obzor-sistemi-spravochniki-22.html
 • composition.bystrickaya.ru/podgotovka-k-vipolneniyu-raboti-metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-laboratornih-rabot-po-discipline-teoriya-elektricheskoj.html
 • klass.bystrickaya.ru/arendnie-otnosheniya.html
 • bukva.bystrickaya.ru/opredelenie-obema-zatrat-svyazannih-s-priemom-uchastnikov-programmi-v-tom-chisle-opredelenie-obema-zatrat-svyazannih.html
 • shkola.bystrickaya.ru/school-essay-research-paper-recently-a-number.html
 • pisat.bystrickaya.ru/svyatitel-serafim-sobolev-russkaya-ideologiya-stranica-8.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/primernaya-programma-kursa-nash-shkolnij-dvor.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/upravlenie-imushestvennih-otnoshenij-soobshaet-chto-13-aprelya-2012-v-10-00-chasov-v-pomeshenii-aktovogo-zala-po-adresu-tomskaya-oblast-g-seversk-ul-lesnaya-11a-s.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prilozhenie-11-menyu-nochnogo-kluba-avokado-kniga-prednaznachena-pr-menedzheram-specialistam-po-marketingu-menedzheram.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/publichnij-otchet-ob-obrazovatelnoj-i-finansovo-hozyajstvennoj-deyatelnosti-stranica-3.html
 • school.bystrickaya.ru/dogovor-arendi-po-sovremennomu-rossijskomu-grazhdanskomu-pravu.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.