.RU

Радиотехника и космос - часть 10

Âðÿä ëè åñòü äðóãàÿ íàó÷íàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ âûçûâàëà áû òàêîé æãó÷èé èíòåðåñ è òàêèå æàðêèå ñïîðû, êàê ïðîáëåìà ñâÿçè ñ âíåçåìíûìè öèâèëèçà­öèÿìè. Ëèòåðàòóðà ïî ýòîé ïðîáëåìå óæå íàñ÷èòû­âàåò ìíîãèå òûñÿ÷è íàèìåíîâàíèé. Ñîçûâàþòñÿ íà­ó÷íûå êîíôåðåíöèè è ñèìïîçèóìû, íàëàæèâàåòñÿ ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ó÷åíûõ, âåäóòñÿ ýêñ­ïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ. Ïî ìåòêîìó âûðàæå­íèþ Ñòàíèñëàâà Ëåìà, ïðîáëåìà ñâÿçè ñ âíåçåìíûìè öèâèëèçàöèÿìè ïîäîáíà èãðóøå÷íîé ìàòðåøêå—îíà ñîäåðæèò â ñåáå ïðîáëåìàòèêó âñåõ íàó÷íûõ äèñ­öèïëèí.

Îäíèì èç âîçìîæíûõ êàíàëîâ ñâÿçè ñ ðàçóìíûìè îáèòàòåëÿìè, ïî-âèäèìîìó, ìîæåò áûòü ïðèåì ðàäèî­ñèãíàëîâ îò âûñîêîðàçâèòûõ âíåçåìíûõ öèâèëèçàöèé. Ïðè ñîâðåìåííîì óðîâíå ðàäèîòåõíèêè âîçìîæíà òàê­æå ïîñûëêà ñèãíàëîâ ñ Çåìëè äàëåêèì «áðàòüÿì ïî ðàçóìó».

 êîíöå 1959 ãîäà äâà èçâåñòíûõ çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ Ìîððèñîí è Êîêêîíè âûñòóïèëè ñ ïðîåêòîì óñòàíîâëåíèÿ ðàäèîñâÿçè ñ îáèòàòåëÿìè äðóãèõ ïëà­íåò. Ñóòü ýòîãî ïðîåêòà çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: Âíóòðè íåâîîáðàçèìî îãðîìíîé ñôåðû ðàäèóñîì â ñîòíþ ñâåòîâûõ ëåò çàêëþ÷åíî îêîëî ñòà òûñÿ÷ çâåçä. Ñðåäè íèõ íàéäóòñÿ äåñÿòêè, à ìîæåò áûòü, è ñîòíè òàêèõ, êîòîðûå îêðóæåíû îáèòàåìûìè ïëàíå­òàìè. Ìîæíî äóìàòü, ÷òî è ïåðåä äðóãèìè öèâèëèçà­öèÿìè, äîñòèãøèìè òàêîãî æå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ, êàê íàøà, âñòàë òîò æå âîïðîñ—êàê óñòàíîâèòü ðàäèî­ñâÿçü ñ äðóãèìè ðàçóìíûìè îáèòàòåëÿìè Âñåëåííîé? Êòî çíàåò, áûòü ìîæåò, è ñåé÷àñ â íàïðàâëåíèè íàøåãî Ñîëíöà êòî-òî ïîñûëàåò ðàäèîñèãíàëû èç ãëó­áèí çâåçäíîãî ìèðà — ñèãíàëû, íà êîòîðûå ïîêà ÷åëî­âå÷åñòâî îòâå÷àëî ìîë÷àíèåì! Íà êàêîé æå äëèíå ãîäíû ñêîðåå âñåãî âåäåòñÿ ýòà ïåðåäà÷à?

Íåâåäîìûå íàì ðàçóìíûå ñóùåñòâà æèâóò íà ïëà­íåòå, îêðóæåííîé àòìîñôåðîé. Çíà÷èò, è îíè, âåðîÿòíî, ìîãóò ðàäèðîâàòü â êîñìîñ òîëüêî ñêâîçü óçêîå «ðà­äèîîêíî» èõ àòìîñôåðû. Çíà÷èò, âîçìîæíûé äèàïà­çîí ðàäèîâîëí äëÿ «ìåæçâåçäíîé» ðàäèîñâÿçè, ñêîðåå âñåãî, îãðàíè÷èâàåòñÿ äëèíàìè îò íåñêîëüêèõ ñàíòè­ìåòðîâ äî 30 ì. Êîñìè÷åñêèå åñòåñòâåííûå èñòî÷íèêè ðàäèîâîëí, êàê óæå èçâåñòíî ÷èòàòåëþ, âåäóò ïîñòî­ÿííóþ èíòåíñèâíóþ «ðàäèîïåðåäà÷ó» íà âîëíàõ ìåò­ðîâîãî äèàïàçîíà. ×òîáû îíà íå ñîçäàâàëà äîñàäíûå ïîìåõè, ðàäèîñâÿçü îáèòàåìûõ ìèðîâ ðàçóìíî âåñòè ïà äëèíàõ âîëí êîðî÷å 50 ñì. Íî î÷åíü êîðîòêèå ðàäèîâîëíû, â íåñêîëüêî ñàíòèìåòðîâ, îïÿòü íåïðè­ãîäíû — âåäü òåïëîâîå ðàäèîèçëó÷åíèå ïëàíåò ñîâåð­øàåòñÿ èìåííî íà òàêèõ âîëíàõ, è îíî áóäåò «ãëó­øèòü» èñêóññòâåííóþ ðàäèîñâÿçü.

È âîò Ìîððèñîíó è Êîêêîíè ïðèõîäèò â ãîëîâó áëåñòÿùàÿ ìûñëü. Ðàäèîñâÿçü íàäî âåñòè íà âîëíàõ, áëèçêèõ ê 21 ñì, êîòîðûå èçëó÷àåò ìåæçâåçäíûé âîäîðîä. Âåäü ðàçóìíûå îáèòàòåëè äðóãèõ ïëàíåò äîëæíû ïîíèìàòü îãðîìíóþ ðîëü ìåæçâåçäíîãî âîäîðîäà â èçó÷åíèè Âñåëåííîé. Çíà÷èò, è ó íèõ äîëæíà áûòü ìîùíàÿ ðàäèîàïïàðàòóðà, ðàáîòàþùàÿ èìåííî íà ýòîé âîëíå. Òàê êàê âîäîðîä—ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé ýëåìåíò â íàáëþäàåìîé íàìè ÷àñòè â ñåëåííîé, òî åãî èçëó÷åíèå íà âîëíå äëèíîé 21 ñì ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íåêèé ïðèðîäíûé, «êîñ­ìè÷åñêèé» ýòàëîí äëèí. Çíà÷èò, âåðîÿòíåå âñåãî ïðèåì ðàäèîñèãíàëîâ ñ äðóãèõ îáèòàåìûõ ïëàíåò íàäî âåñòè íà âîëíå äëèíîé 21 ñì.


proektirovanie-fundamenta-4-hetazhnogo-administratinogo-zdaniya-maslopererabativayushego-zavoda-v-pos-ahtirskij-abinskogo-rajona.html
proektirovanie-generatora-visokih-chastot.html
proektirovanie-holodnogo-ceha-proizvodstvennoj-stolovoj.html
proektirovanie-holodnogo-ceha-stolovoj-chast-2.html
proektirovanie-holodnogo-ceha-stolovoj-chast-9.html
proektirovanie-i-izgotovlenie-vetrodvigatelya.html
 • school.bystrickaya.ru/08092009-g-s-10-tema-stroitelstvo-stroitelen-kontrol.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-20-na-rubezhe-postaraemsya-teper-podvesti-obshie-itogi-chto-poluchila-sovetskaya-aviaciya-posle-togo-kak-v.html
 • notebook.bystrickaya.ru/i-bil-bayard-luchshij-iz-luchshih-kniga-vtoraya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/usilitelnie-kaskadi-peremennogo-toka-na-bipolyarnih-tranzistorah.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/references-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-programme-minimum-kandidatskogo-ekzamena-po-specialnosti.html
 • tests.bystrickaya.ru/konspekt-uroka-po-fizike-v-9-klasse-na-temu-dlya-chego-nuzhni-zakoni-nyutona.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prikaz-ot-26-iyunya-1997-g-n-134-o-merah-po-sovershenstvovaniyu-sistemi-kontrolya-za-sohraneniem-letnoj-godnosti-vs-na-osnove.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zaochnoereshenie.html
 • school.bystrickaya.ru/422-specifika-processa-socializacii-detej-i-podrostkov-v-usloviyah-sovremennogo-rossijskogo-obshestva.html
 • crib.bystrickaya.ru/iso-90002005-konspekt-lekcij-po-discipline-sistemi-upravleniya-kachestvom-dlya-studentov-inzhenernih-specialnostej.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-21-maya-2012-goda-290-ob-organizacii-i-provedenii-otdiha-ozdorovleniya-detej-i-zanyatosti-podrostkov-v-period-letnih-shkolnih-kanikul.html
 • desk.bystrickaya.ru/organizacionno-pravovie-osnovi-deyatelnosti-rossijskoj-sistemi-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichajnih-situacij-zadanie-1-stranica-3.html
 • znanie.bystrickaya.ru/aviatarif-stoimost-perevozki-odnogo-passazhira-na-samolete-na-opredelennoe-rasstoyanie-v-mezhdunarodnih-perevozkah-razlichayut-individualnie-gruppovie-obichnie-i-specialnie-aviatarifi.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-viii-osobennosti-rechi-pered-mikrofonom-i-televizionnoj-kameroj-n-t-svidinskaya-kollektiv.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-4-nalogi-i-nalogooblozhenie-1-sushnost-i-funkcii-deneg-denezhnoe-obrashenie.html
 • shkola.bystrickaya.ru/otstupnichestvo-lyutera-i-romanticheskoe-pokayanie.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razvlekatelnaya-programma-dva-royalya-21-30-diskoteka-dlya-znakomstva5-yanvarya-vtornik-30-velikolepnij.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obespechennost-rossii-razvedannimi-zapasami-nekotorih-vidov-po-moemu-mne-udalos-najti-otvet-na-interesuyushie.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/eho-moskvi-eho-28092007-vorobev-aleksej-1500-gosduma-rf-monitoring-smi-29-sentyabrya-1-oktyabrya-2007-g.html
 • student.bystrickaya.ru/22direktivi-rukovodstvo-po-gigiene-i-sanitarii-v-aviacii-trete-izdanie.html
 • universitet.bystrickaya.ru/strategicheskij-plan-predstavlenie-nacionalnih-dokladov-i-funkcionirovanie-konvencii-ocenka-informacii-privedennoj-vo-vtorih-nacionalnih-dokladah.html
 • knigi.bystrickaya.ru/selskohozyajstvennoe-proizvodstvo-na-urale-v-konce-1920-h-nachale-1940-h-gg.html
 • literature.bystrickaya.ru/brend-menedzhment-v-innovacionnih-otraslyah-ekonomiki.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-sovershenstvovanie-upravleniya-deyatelnosti-marketingovoj-sluzhbi-na-primere-ooo-shparmann.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-vi-hristianskaya-zhizn-m-v-bahtin-istoriya-hristianskoj-cerkvi-do-1054-goda-moskva-izdatelstvo-moskovskogo.html
 • knigi.bystrickaya.ru/salyut-energiya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/acarkina-ta-moskva-tekst-perevodchik-chitatel-materiali-nauchnih-chtenij-pamyati-zasluzhennih-professorov.html
 • education.bystrickaya.ru/16-09-2005-krilatij-priz-venecii-evropejskij-lev-ili-aziatskij-drakon.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tablica-52-var-342-sistemnij-analiz-i-issledovanie-operacij.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-i-metodicheskie-ukazaniya-po-diplomnomu-proektirovaniyu-i-zashite-vipusknoj-kvalifikacionnoj-raboti-dlya-studentov-vseh-form-obucheniya-specialnost-080105-finansi-i-kredit-stranica-3.html
 • literature.bystrickaya.ru/dom-intermediya-mariam-petrosyan-dom.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-po-discipline-stilistika.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vipusk-ii-novouralskij-gorodskoj-okrug-stranica-10.html
 • assessments.bystrickaya.ru/diplomant-i-stepeni-konkurs-festival-na-krilyah-talanta.html
 • studies.bystrickaya.ru/lichnostnij-rost-voennosluzhashih-v-gruppe-chast-5.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.